Стручна служба – Одсек за опште послове

Стручна служба Браничевског управног округа

Стручном службом управног округа руководи начелник Округа. Стручна служба је задужена за стручну и техничку помоћ начелнику Управног округа за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

У оквиру Стручне службе Браничевског управног округа образована је ужа унутрашња јединица – Одсек за опште послове којим руководи шеф Одсека.

У Стручној служби обављају се послови који се односе на:

• пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа;
• остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;
• пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа;
• послови којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја;
• управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника;
• послови оцењивања државних службеника;
• планирање извршења буџета и квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;
• састављање анализа, извештаја и информација;
• послови јавних набавки; чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;
• канцеларијске послове, као што су: пријем и отпрема поште и поднесака упућених инспекцијским службама са територије управног округа, вођење скраћеног деловодника и осталих аката по Уредби о канцеларијском пословању, вођење, евидентирање и здруживање предмета и обавештавање странака о кретању предмета.

Стручна служба управног округа, део који се односи на рад писарнице, свој рад базира на процедури садржаној у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и за грађане, физичка и правна лица. Странке се могу обраћати путем разних поднесака које предају на писарници где се евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно начелнику управног округа и инспекцијама. У писарници се евидентирају сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица.

  1. ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

ПОСЛОВЕ ОБАВЉА: Војислав Пејић, дипломирани економиста

тел. 012/523-999;

е-mail: sef.odseka@branicevski.okrug.gov.rs

2. РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА 

ПОСЛОВЕ ОБАВЉА: Гордана Ранковић, економски техничар

тел. 012/223-999

3. РЕФЕРЕНТ ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОСЛОВЕ ОБАВЉАЈУ: Радошевић Евица, економски техничар; Маријана Станисављевић Цветковић, комерцијални техничар 

тел. 012/223-999

4. АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР 

ПОСЛОВЕ ОБАВЉА: Милановић Јелена, економски техничар

тел.012/223-999;

е-mail: nacelnik@branicevski.okrug.gov.rs; okrug@branicevski.okrug.gov.rs

5. ОПЕРАТЕР ДАКТИЛОГРАФ

ПОСЛОВЕ ОБАВЉАЈУ: Траиловић Александра, техничар за управне послове; Ива Јајчевић, економски техничар

тел. 012/223-999

6. ВОЗАЧ

ПОСЛОВЕ ОБАВЉА: Илић Иван, возач Б категорије

тел. 012/223-999