Организациона структура

Стручна служба Браничевског управног округа

Организациона структура – графички приказ

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места од 25. јануара 2016. године можете преузети ОВДЕ.

1. Начелник управног округа

Руководи Стручном службом и обавља друге послове у складу са законом.

2. Административно-технички секретар

Обавља телефонске разговоре, коресподенцију за потребе Управног округа, пријем и слање факсова, копирање материјала; обавља техничке послове везане за пријем странака и организацију састанака по налогу руководиоца; води евиденцију за унутрашње потребе органа; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

3. Шеф одсека

Руководи радом Одсека и пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа административно-техничку помоћ начелнику Управног округа и Савету Управног округа и обавља послове који су заједнички свим окружним подручним јединицама органа државне управе;обавља послове секретара Савета управног округа ,припрема закључке и остале правне акте из делокруга Савета управног округа; предлаже и предузима организационе и друге мере за ефикасно и квалитетно пружање услуга корисницима од стране Стручне службе и организацијама са којима је уговорено вршење одређених послова; припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету, планира извршење финансијског плана и стара се о наменском и економичном трошењу буџетских средстава и врши контролу финансијских и рачуноводствених података; израђује акте о правима, дужностима и одговорности државних службеника и намештеника и пружа стручну помоћ запосленима у остваривању права из радног односа; припрема акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби,припрема и израђује друге правне акте из делокруга Стручне службе, припрема, израђује нацрт кадровског плана Стручне службе, израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника за Централну кадровску евиденцију, припрема уговоре за потребе Управног округа, обавља послове аналитичара радних места и стара се о уједначеном поступку оцењивања државних службеника; стара се о правилном спровођењу јавних набавки, пословима везаним за приступ информацијама од јавног значаја, ажурира сајт, и пословима из области безбедности и заштите на раду; усклађује подзаконске акте са новим прописима, учествује у изради и реализацији плана интегритета у стручној служби Управног округа и обавља послове везане за реформу државне управе; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

4. Референт за финансијску обраду податала

Учествује у припреми предлог финансијског плана за израду Закона о буџету и препрема предлоге периодичних планова финансирања издатака; врши обраду података за исплату плата, других примања и накнада државних службеника, намештеника и осталих запослених у Управном округу и обавља редовну сарадњу са министарством задуженим за послове финансија и другим органима у поступку остваривања права државних службеника, намештеника и осталих запослених по питању плата, накнада по основу рада и из области пензијског, инвалидског и зравственог осигурања; води евиденцију из области материјално-финансијских послова и обавља послове непосредног пријема и врши контролу формалне исправности књиговодствених исправа; обрађује, контира и припрема за књижење књиговодствене исправе; уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције; води прописане аналитичке евиденције чије податке усклађује са књиговодственим подацима из главне књиге Трезора; израђује књиговодствене извештаје и билансе; контролише и обавља анализе унетих промена; попуњава приписане обрасце у поступку припреме извршења буџета и финансијског плана Управног округа; обавља друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Округа.

5. Референт за канцеларијске послове

Врши пријем поште упућене Стручној служби, окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе; врши формирање и завођење предмета, њихово достављање у рад и развођење кроз доставну књигу; врши сталну комуникацију са странкама ради давања обавештења о кретању предмета; отпрема пошту и води евиденцију о утрошку поштанских трошкова; обавља архивирање обрађених предмета; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

6. Оператер – дактилограф

Куца и прекуцава текстове и стара се о њиховом уједначеном обликовању; израђује табеле; врши унос података на магнетне медијуме за потребе креирања базе података; стара се о рационалном утрошку материјала; води дневну евиденцију о свом раду; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

7. Возач

Обавља превоз начелника Управног округа и других државних службеника у Управном округу; стара се о исправности возила; стара се о сервисирању и регистрацији возила; води евиденцију о коришћењу возила; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.