Информатор

grbsrb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
ИНФОРМАТОР О РАДУ
БРАНИЧЕВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ЗА 2022.годину

I Садржај

II Основни подаци о државном органу и информатору

III Организациона структура

IV Опис функција старешина

V Опис правила у вези са јавношћу рада

VI Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

VII Опис надлежности, овлашћења и обавеза

VIII Опис поступањау оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

IX Навођење прописа

X Услуге које орган пружа заинтересованим лицима

XI Поступак ради пружања услуга

XII Преглед података о пруженим услугама

XIII Подаци о приходима и расходима

XIV Подаци о јавним набавкама

XV Подаци о државној помоћи

XVI Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

XVII Подаци о средствима рада

XVIII Чување носача информација

XIX Врсте информација у поседу

XX Врсте информација којима државни орган омогућава приступ

XXI Информације о подношењу захтева приступ информацијама


Комплетан информатор о раду можете скунути ОВДЕ.