Питања и одговори

[table id=5 /]

Питање и одговор из надлежности тржишне инспекције

Kоме треба да се обрати потрошач у случају несаобразности робе и на који начин се решава рекламација?

Законом о заштити потрошача(“Сл. Гласник РС”, бр. 62/2014), у члану 56. уређена су права и обавезе потрошача и прописан начин изјављивања рекламација и начин њиховог решавања. Продавац је дужан да на продајном месту видно истакне обавештење о начину и месту пријема рекламација, као и да обезбеди присуство лица овлашћеног за пријем рекламација у току радног времена, како је то прописано. Потрошач може да изјави рекламацију продавцу ради остваривања својих права ако купљена роба није саобразна уговору о купопродаји. Потрошач може да изјави рекламацију усмено на продајном месту где је роба купљена, односно другом месту које је одређено за пријем рекламација, телефоном, писаним путем, електронским путем, односно на трајном носачу записа, уз доставу рачуна на увид или другог доказа о куповини (копија рачуна, слип и сл.). Дужност продавца је да без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема рекламације, писаним или електронским путем одговори потрошачу на изјављену рекламацију. Одговор продавца на рекламацију потрошача мора да садржи одлуку да ли прихвата рекламацију, изјашњење о захтеву потрошача и конкретан предлог и рок за решавање рекламације који не може бити дужи од 15 дана, односно 30 дана за техничку робу и намештај, од дана подношења рекламације.

Питање и одговор из надлежности санитарне инспекције

Какво је стање воде у базенима и купалиштима на подручју Браничевског управног округа?

Санитарни инспектори Одсека за санитарни надзор Браничево су у току јуна и јула месеца 2015. године, а на основу Плана Одсека за 2015. годину, обавили редовне инспекцијске надзоре над свим базенима за купање, лоцираним у општинама Браничевског управног округа. На територији Браничевског управног округа обављени су редовни инспекцијски надзори.