Начелник Браничевског управног округа

Дужност Начелника Браничевског управног округа обавља Александар Ђокић, дипломирани правник из Пожаревца.

Тел: 012/523-999

Факс: 012/222-316

Еmail: nacelnik@branicevski.okrug.gov.rs

             okrug@branicevski.okrug.gov.rs

 

  • Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;
  • Прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;
  • Прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад;
  • Прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;
  • Сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа;
  • Сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.
  • Орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.
  • Начелник управног округа руководи радом Савета управног округа, предлаже Пословник о раду, стара се о имплементацији закључака Савета; руководи радом Стручне службе; непосредно одлучује о правима и обавезама запослених.
  • Начелник управног округа је функционер кога на четири године на предлог министра надлежног за послове државне управе поставља Влада, за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади.