Општина Жагубица

Општина Жагубица се налази у југоисточном делу Браничевског округа и источном делу Србије на 170 километара југоисточно од Београда и 83 километра од Пожаревца. Територија општине има облик развученог правоугаоника, окружена је планинама – на северу су Хомољске планине, на југу је Бељаница, делови Кучајских планина, заједно са Црним врхом, леже на истоку, док су врхови Горњачких планина на западу.


У тим оквирима захвата површину од 760 км². Густина насељености је 16,75 становника по км².


Општина Жагубица спада групу најређе насељених општина у Србији. Број становника према попису 2011. године је 12.737. Према националном саставу, најбројнији су Срби, затим следе Власи, Роми и остали.

Општина Жагубица граничи се са пет општина из три округа од који су Бор, Мајданпек и Петровац на Млави удаљени по 46 км, док је Деспотовац од Жагубице удаљен 60 км, а Кучево 75 км. Граница према суседним општинама углавном иде преко најистакнутијих врхова планинских венаца.

Центар Општине, насеље Жагубица, налази се на 44°11′26” северне географске ширине и 21°47′22” источне географске дужине, на око 500 м надморске висине.

Територију општине чине 18 насељених места, 19 катастарских општина и 15 месних заједница.
Насеља у општини Жагубица су: Близнак, Брезница, Вуковац, Жагубица, Изварица, Јошаница, Крепољин, Крупаја, Лазница, Липе, Медвеђица, Милановац, Милатовац, Осаница, Рибаре, Селиште, Сиге и Суви До.

Економска структура становништва:

Општина Жагубица спада у IV групу развијености (испод 60% републичког просека), припада руралном типу општина у коме је искоришћавање природних сировина најважнија привредна активност.

У 2018.години према званичним подацима регистровано је 267 незапослених лица, с тим што се структура незапослених мења у односу на раније, па је у 2018.године највише незапослених било са средњом стручном спремом, док је раније у структури незапослених било највише лица са нижом стручном спремом.
Просечна нето зарада има стални тренд повећања, али је просечна нето зарада у општини значајно мања у односу на просек Републике Србије. Просечна нето зарада у 2015.години је била 36.415 2016.године 37.064 и 2017.године 38.304 РСД.,

Према званичним подацима Агенције за привредне регистре на територији општине број активних привредних друштава је 84, а број предузетника 256.
На територији општине нема регистрованих великих предузећа. Постоји једно предузеће које по класификацији припада средњим предузећима то је Јавно предузеће за подземну експлотацију угља Ресавица РМУ „Јасеновац“ Крепољин. Највећи број предузећа је из области трговине и угоститељства. Од производних делатности доминирају предузећа која се баве експлоатацијом дрвета и производњом резане грађе. Заступљена су и предузећа из области транспорта и извођења грађевинских радова. У структури предузетника преовлађује услужни сектор, трговинске радње, односно трговина на велико и мало.

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Пољопривреда је традиционална и основна делатност становништва општине Жагубица. Пољопривредно земљиште заузима 48,5% од укупне површине земљишта.
У општини Жагубица, према званичним подацима из пописа пољопривреде који је Републички  завод за статистику спровео 2012. године, 3.145 газдинства користи пољопривредно земљиште. У највећем броју имају оранице и баште, односно најчешће гаје кукуруз за зрно – њих 2.705, а затим пшеницу и крупник – 1.669 газдинстава. Према броју следе пољопривредна домаћинства која производе луцерку – 1.040, детелину 945 и кромпир (њих 794). Највећи број газдинстава су породична (98,8%), а остало су правна лица.

Укупно 689 газдинстава бави се мешовитим узгојем стоке комбиновано, различитим комбинацијама усева и стоке њих 326, док се комбинованим узгојем различитих ратарских култура бави њих 310.

Развој органске/еколошке производње представља један од великих потенцијала општине у наредном периоду.

У сточарству посебан потенцијал представља овчарство, базирано на великим површинама под ливадама и пашњацима, затим производња и сакупљање печурки, лековитог биља и шумских плодова.

Захваљујући природним особеностима пчеларство у Хомољу, има велике шансе за развој и услове да постане једна од приоритетних грана развоја овог краја. Крајем 2008. године географски је заштићена географска ознака порекла хомољског меда.

Доминатна традиционална привредна грана на територији општине Жагубица осим пољопривреде је и туризам.

Наслеђе овог традиционалног руралног подручја представља богату основу за динамичан развој сеоског туризма. То из разлога што је ово подручје задржало бројна традиционална обележја, попут архитектуре, традиционалних заната и услуга, разноврсну и богату понуду домаћих специјалитета, нарочито културно – историјску разноликост.

Општину Жагубица карактерише богаство природних знаменитости као што су пласнински венци (Хомољске планине, Горњачке планине, Црни врх), који је окружују, клисуре, кањони, велики број извора и врела (врело Млаве, Крупајско врело), термални извори, прерасти, вртаче, увале . Све поменуте природне знаменитости пружају велике могућности за развој туризма.

Изазови за туризам у наредном периоду су: искоришћавање туристичких потенцијала; стварање туристичких производа који се могу пласирати на домаћем и иностраном тржишту; развијање специфичних облика туризма (лов, риболов, еко туризам, културни туризам, ђачки туризам, планинарење, шетње, пословни туризам, етно туризам, гастрономски туризам…); побољшање промоције и пропаганде дестинације на регионалном, националном и међународном тржишту.

Образовање

Инфраструктура

Регионални путни правци на територији Општине Жагубица

-Државни пут II-А реда број 161;

Путни правац-Братинац-Салаковац- Мало Црниће- Петровац на Млави-Жагубица-Брестовац;

Дужина пута на територији Општине Жагубица је 49,50км.

-Државни пут II-А реда број 164;

Путни правац-Доњи Милановац-Мајдампек-Дебели Луг – Јасиково-Лазница-Жагубица;

Дужина пута на територији Општине Жагубица је 19,50км.

 • Државни пут II-А реда број 186;

Путни правац-Ћуприја-Вирине-Деспотовац-Двориште-Водна-Крепољин;

Дужина пута на територији Општине Жагубица је 17,50км.

Локални путеви Савремени коловоз-асфалт

Дужина локалних путева на територији Општине Жагубица је 50,50 км.

Општински некатегорисани путеви-јавни путеви

Дужина општинских некатегорисаних путева-јавних путева на територији Општине Жагубица је 82,50км.

Железничка мрежа на територији општине Жагубица не постоји. Најближа железничка станица је у Бору и удаљена је око 50км

Локална самоуправа

Број запослених у локалној администрацију на неодређено време 48, на одређено време 6.
Органи Органи Општине су: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и Општинска управа

Састав Скупштине општине:
СО Жагубица у свом саставу има 33 одборника. Владајућу већину чине 17 одборника припадници Српске напредне странке. Председник Скупштине општине општине је Оливера Пауљескић, дипл.хемичар из Крепољина.

Председник општине

Председник општине је господин Сафет Павловић, дипломирани економиста из Крепољина, члан је Српске напредне странке.
Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника општине је Предраг Ивковић, из Крепољина.

Општинско веће, чине председник општине, заменик председника општине и 9 чланова Општинског већа.

Општинска управа

Општинском управом руководи начелник Општинске управе. Рад Општинске управе је организован у оквиру три одељења
Биографија председника општине

Сафет Павловић из Крепољина, рођен 18.06.1965.године у Медвеђици. Основну школу завршио је у Крепољину, а средњу економску школу у Пожаревцу 1984.године. Студирао је на Факултету за менаџмент у Зајечару, смер банкарство, финансије и берзански менаџмент. Политички је активан од 2008.године. Функцију председника општине обавља од 2013.године. Ожењен је и има шесторо деце.

Манифестације које општина организује

 • у насељу Лазница „Привег” обичајна манифестација из култа мртвих, одржава се у марту месецу;
 • у насељу Осаница „Сабор Фрулаша” културна манифестација, одржава се у мају месецу;
 • “Спасовдански сусрети „ насеље Крепољин, међународна културна манифестација, одржава се у јуну месецу,
 • Сабор „Врела Хомоља” културна,привредна и спортска манифестација, , која се одржава у насељу Жагубица у јуну месецу,
 • у порти манастира Горњак, одржава се културно књижевна манифестација „Ноћ у Горњаку“ у јулу месецу,
 • “Светоилијске игре”,спортска манифестација, одржава се у насељу Близнак у августу Месецу,
 • у насељу Милановац, одржава се манифестација „Пантелејски сусрети”,културна манифестација у августу месецу,
 • у насељу Медвеђица, одржава се културно гастрономска манифестација “Дани проје и сира” у августу месецу,
 • 25.септембра је Дан општине Жагубица;
 • у насељу Крепољин,”Дани биља и гљива”,културно гастрономска манифестација, одржава се у октобру месецу и „Дани здраве хране“, гастрономска манифестација, одржава се у насељу Лазница у октобру месеца.

Подручје општине Жагубица обилује великим количинама миниралних сировина (калцит, грађевински и архитектонски камен).

Официјални сајт http://www.zagubica.org.rs/