Organizaciona struktura

Stručna služba Braničevskog upravnog okruga

Organizaciona struktura – grafički prikaz

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta od 25. januara 2016. godine možete preuzeti OVDE.

1. Načelnik upravnog okruga

Rukovodi Stručnom službom i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

2. Administrativno-tehnički sekretar

Obavlja telefonske razgovore, korespodenciju za potrebe Upravnog okruga, prijem i slanje faksova, kopiranje materijala; obavlja tehničke poslove vezane za prijem stranaka i organizaciju sastanaka po nalogu rukovodioca; vodi evidenciju za unutrašnje potrebe organa; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

3. Šef odseka

Rukovodi radom Odseka i pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u Odseku; pruža administrativno-tehničku pomoć načelniku Upravnog okruga i Savetu Upravnog okruga i obavlja poslove koji su zajednički svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave;obavlja poslove sekretara Saveta upravnog okruga ,priprema zaključke i ostale pravne akte iz delokruga Saveta upravnog okruga; predlaže i preduzima organizacione i druge mere za efikasno i kvalitetno pružanje usluga korisnicima od strane Stručne službe i organizacijama sa kojima je ugovoreno vršenje određenih poslova; priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu, planira izvršenje finansijskog plana i stara se o namenskom i ekonomičnom trošenju budžetskih sredstava i vrši kontrolu finansijskih i računovodstvenih podataka; izrađuje akte o pravima, dužnostima i odgovornosti državnih službenika i nameštenika i pruža stručnu pomoć zaposlenima u ostvarivanju prava iz radnog odnosa; priprema akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi,priprema i izrađuje druge pravne akte iz delokruga Stručne službe, priprema, izrađuje nacrt kadrovskog plana Stručne službe, izrađuje mesečne izveštaje u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika za Centralnu kadrovsku evidenciju, priprema ugovore za potrebe Upravnog okruga, obavlja poslove analitičara radnih mesta i stara se o ujednačenom postupku ocenjivanja državnih službenika; stara se o pravilnom sprovođenju javnih nabavki, poslovima vezanim za pristup informacijama od javnog značaja, ažurira sajt, i poslovima iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu; usklađuje podzakonske akte sa novim propisima, učestvuje u izradi i realizaciji plana integriteta u stručnoj službi Upravnog okruga i obavlja poslove vezane za reformu državne uprave; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

4. Referent za finansijsku obradu podatala

Učestvuje u pripremi predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i preprema predloge periodičnih planova finansiranja izdataka; vrši obradu podataka za isplatu plata, drugih primanja i naknada državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih u Upravnom okrugu i obavlja redovnu saradnju sa ministarstvom zaduženim za poslove finansija i drugim organima u postupku ostvarivanja prava državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih po pitanju plata, naknada po osnovu rada i iz oblasti penzijskog, invalidskog i zravstvenog osiguranja; vodi evidenciju iz oblasti materijalno-finansijskih poslova i obavlja poslove neposrednog prijema i vrši kontrolu formalne ispravnosti knjigovodstvenih isprava; obrađuje, kontira i priprema za knjiženje knjigovodstvene isprave; unosi podatke u sistem glavne knjige i pomoćne evidencije; vodi propisane analitičke evidencije čije podatke usklađuje sa knjigovodstvenim podacima iz glavne knjige Trezora; izrađuje knjigovodstvene izveštaje i bilanse; kontroliše i obavlja analize unetih promena; popunjava pripisane obrasce u postupku pripreme izvršenja budžeta i finansijskog plana Upravnog okruga; obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Okruga.

5. Referent za kancelarijske poslove

Vrši prijem pošte upućene Stručnoj službi, okružnim i ostalim područnim jedinicama organa državne uprave; vrši formiranje i zavođenje predmeta, njihovo dostavljanje u rad i razvođenje kroz dostavnu knjigu; vrši stalnu komunikaciju sa strankama radi davanja obaveštenja o kretanju predmeta; otprema poštu i vodi evidenciju o utrošku poštanskih troškova; obavlja arhiviranje obrađenih predmeta; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

6. Operater – daktilograf

Kuca i prekucava tekstove i stara se o njihovom ujednačenom oblikovanju; izrađuje tabele; vrši unos podataka na magnetne medijume za potrebe kreiranja baze podataka; stara se o racionalnom utrošku materijala; vodi dnevnu evidenciju o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

7. Vozač

Obavlja prevoz načelnika Upravnog okruga i drugih državnih službenika u Upravnom okrugu; stara se o ispravnosti vozila; stara se o servisiranju i registraciji vozila; vodi evidenciju o korišćenju vozila; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.