Načelnik Braničevskog upravnog okruga

Dužnost Načelnika Braničevskog upravnog okruga obavlja Aleksandar Đokić, diplomirani pravnik iz Požarevca.

Tel: 012/223-999

Faks: 012/222-316

Email: nacelnik@branicevski.okrug.gov.rs

             okrug@branicevski.okrug.gov.rs

 

  • Načelnik upravnog okruga usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave;
  • Prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave;
  • Prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad;
  • Prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih;
  • Sarađuje s područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga;
  • Sarađuje sa opštinama i gradovima radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga, a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.
  • Organ državne uprave dostavlja načelniku upravnog okruga direktive i instrukcije koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i izvod iz plana rada organa državne uprave koji se odnosi na plan rada okružne područne jedinice.
  • Načelnik upravnog okruga rukovodi radom Saveta upravnog okruga, predlaže Poslovnik o radu, stara se o implementaciji zaključaka Saveta; rukovodi radom Stručne službe; neposredno odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih.
  • Načelnik upravnog okruga je funkcioner koga na četiri godine na predlog ministra nadležnog za poslove državne uprave postavlja Vlada, za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i Vladi.