Министарство грађевинарсва и урбанизма

Адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар
Телефон: 019/422-447
Одељење републичке грађевинске инспекције, Група републичке грађевинске инспекције Ниш, за подручје Зајечарског управног инспектора – инспектор Мирко Илић;
Надлежност:
  • инспекцијски надзор над изградњом објеката од значаја за Републику Србију (високе бране, нуклеарни објекти, објекти за производњу и прераду нафте, објекти аеродрома, прикључци на магистралне и регионалне путеве, објекти у националним парковима, хидроелектране) ;
  • надзор и контрола рада грађевинских инспектора у градској и општинским управама.
Одељење републичке урбанистичке инспекције, Група републичке
урбанистичке инспекције Ниш, за подручје Зајечарски, Борски и Браничевски управни округ. – инспектор Гордан Миленковић.
Надлежност:
  • инспекцијски надзор;
  • испуреност законом прописаних услова од стране предузећа и другог правног лица за израду урбанистичке документације и од стране физичког лица које обавља ове послове;
  • да ли је план који се односи на организацију, планирање и уређење простора израђен и донет у складу са законом и подзаконским актима;
  • да ли је акт о урбанистичким условима, извод из урбанистичког плана и урбанистички пројекат израђен и издат у складу са законом;
  • да ли се урбанистичка дозвола, урбанистичка сагласност и други појединачни акт израђује и издаје на прописан начин и у прописаним роковима
Одељење за управне и управно-надзорне послове у области урбанизма и грађевине (1саветник), надлежност: Зајечарски, Борски, Браничевски и Подунавски округ.

Сајт министарство грађевинарсва и урбанизма www.mgu.gov.rs